معرفی مسئول واحد

150
 

نام و نام خانوادگی: سید قاسم شجاعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

سمت: کارشناس مسئول واحد بیماری ها

شماره تماس: داخلی 109
از مجموع 1 رأی