معرفی مسئول واحد

132
 

نام و نام خانوادگی: مصطفی کمالیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت حرفه ای

سمت: کارشناس مسئول هماهنگی و توسعه

شماره تماس: داخلی 110