معرفی مسئول واحد

95
 

نام و نام خانوادگی: مصطفی کمالیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت حرفه ای

سمت: کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای

شماره تماس: داخلی 110