واحد حراست

118

نام و نام خانوادگی: نقی خداداد

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

سمت: کارشناس حراست

شماره تماس: داخلی 121