معرفی مسئول واحد

87

نام و نام خانوادگی: اسماعیل باعصمت

مدرک تحصیلی: کارشناس فوریت پزشکی

سمت: مسئول اورژانس 115

شماره تماس: داخلی 115
از مجموع 1 رأی