معرفی مسئول واحد

96

نام و نام خانوادگی: خانم نگار رشیدی

مدرک تحصیلی: کارشناس روان

سمت: مسئول واحد روان

شماره تماس: داخلی 118