شرح وظایف

79

 

 تعریف واحد:

ستاد گسترش واحدی است جهت تعیین نقشه و پیشنهاد محل استقرار واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستائی در محدوده تحت پوشش بر اساس جمعیت، نقشه جغرافیایی، امکانات، نیاز منطقه و سایر عوامل و همچنین پیش بینی نیروی پرسنلی و تجهیزات موردنیاز و نظارت بر عملکرد آنان و ایجاد هماهنگی های لازم ،در صورت لزوم جابجایی، کاهش یا افزایش واحدها، پرسنل و تجهیزات جهت انجام هر چه بهتر وظایف این واحدها.

 

هدف کلی گروه گسترش شبکه

گروه گسترش شبکه در زمینه هماهنگی و مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات بهداشتی در واحدهای تابعه می کوشد.

                                                       

اهداف اختصاصی :

1.       هماهنگی تامین، توزیع  و نگهداری نیروی انسانی

2.       هماهنگی تامین و نگهداری تجهیزات و خودرو

3.       هماهنگی و کنترل برقراری ضوابط اجرایی طرح گسترش شبکه ها

4.       هماهنگی برنامه های آموزشی برای ایجاد و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهداشتی

 

وظایف واحد گسترش:

 واحد گسترش شبکه یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان راز و جرگلان است که وظایف زیر را بر عهده دارد:

آموزش:

=         هماهنگی در اجرای برنامه آموزشی پزشکان و پرسنل بدو خدمت

=         هماهنگی در اجرای برنامه آموزشی پزشک خانواده

=         هماهنگی در اجرای برنامه باز آموزی بهورزان

=         هماهنگی در اجرای آموزش مداوم پزشکان

پایش و نظارت:

=         هماهنگی و اجرای پایش از واحد های مجری برنامه بیمه روستایی

=         هماهنگی در اجرای برنامه پایش پزشک خانواده

=         شرکت در برنامه پایش پزشک خانواده

=         انجام پایش های اختصاصی

=         جمع بندی پایش های انجام شده

 

طرح گسترش:

=         بازنگری طرح های گسترش بر اساس ضوابط ابلاغی

=         اصلاح اطلاعات جمعیتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

=         اصلاح اطلاعات تجهیزاتی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

=         اصلاح اطلاعات پرسنلی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

=         اصلاح اطلاعات عمومی در برنامه نرم افزاری طرح های گسترش

=         هماهنگی با واحد های ستادی جهت تاءمین فرم های مورد نیاز

 

بیمه روستائی:

=         هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه جهت امورمربوطه

=         هماهنگی با بیمه خدمات درمانی جهت امور مربوطه

=         جمع بندی آمار بیمه روستایی و ارسال به بیمه خدمات درمانی

=         جمع بندی آمار بیمه روستایی و ارسال معاونت بهداشتی دانشگاه

=         درخواست وجه جهت پرداخت پرسنل و طرح پزشک خانواده

=         درخواست وجه جهت پرداخت دارویی طرح پزشک خانواده

=         ارسال لیست پرداختی به معاونت بهداشتی(اعم از پرسنل و پاراکلنیک)

=         ارسال لیست عملکرد ماهیانه پزشک خانواده به امور مالی شبکه جهت دریافت حقوق

               

نیروی انسانی:

=         جمع بندی، پیگیری،تامین و توزیع نیروی انسانی موردنیازواحدهای تحت پوشش با هماهنگی واحدهای ستادی

=         برآورد نیروی انسانی کلیه واحدها در قالب دستورالعمل مربوطه

=         درخواست نیروی انسانی مورد نیاز به صورت فصلی و موردی

=         عقد قرارداد با پرسنل پزشک خانواده

 

تجهیزات:

=         نیازسنجی تجهیزات پزشکی کلیه واحدهای تابعه طبق چک لیست مربوطه

=         درخواست مجوز خرید تجهیزات ازمعاونت بهداشتی

=         نظارت بر کیفیت اقلام خریداری شده

=         تاکید درخواست های ارسالی از واحدهای تابعه وپیگری تا وصول اقلام به واحدها

=         هماهنگی جهت تعمیرات تجهیزات