کارشناس آمار و فناوری اطلاعات

112

نام و نام خانوادگی: طیبه محمدزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس آمار و فناوری اطلاعات

شماره تماس: داخلی 117
از مجموع 1 رأی